: : váš účet : :

Zásady ochrany osobních údajů

OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

 1. Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení
  objednávky pokud je fyzickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-
  mailovou adresu
 2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě, je-li právnickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ (pokud mu bylo přiděleno), číslo telefonu a e-mailovou adresu.
 3. Kupující, který se v rámci internetového obchodu zaregistroval, si může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části "PŘIHLÁŠENÍ".
 4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. b)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), (dále jen "nařízení"), Prodávající jako provozovatel informačního systému bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.
 5. Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po doručení objednaného zboží, resp. služby kupujícímu, na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje kupujícího i pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích, resp. službách.
 6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.
 7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s čl. 5 odst.1 písm. a) a písm. b) Nařízení, bude osobní údaje kupujícího získávat výhradně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.
 8. Prodávající prohlašuje, že pro jiné účely než je uvedeno v těchto obchodních a reklamačních podmínkách bude získávat osobní údaje kupujícího vždy zvlášť na adekvátním právním základě a zároveň zajistí, že se tyto osobní údaje budou zpracovávat a využívat výhradně způsobem, který odpovídá účelu pro který byly shromážděny a nebude je sdružovat s osobními údaji, které byly získány na jiný účel nebo za účelem plnění kupní smlouvy.
 9. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:
  • své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek prokazující totožnost prodávajícího
  • kontaktní údaje prodávajícího, resp. odpovědné osoby prodávajícího
  • účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a právní základ zpracování osobních údajů
  • že požadované osobní údaje pro účely uzavření kupní smlouvy a řádného vybavení a doručení objednávky je kupující povinen poskytnout
  • pokud se zpracování zakládá na čl. 6 odst.1 písm. f) Nařízení, že oprávněným zájmem, který prodávající sleduje, je přímý marketing
  • identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží, resp. identifikační údaje jiných příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů pokud existují
  • dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení
 10. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje v Nařízení ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet.
 11. Prodávající v souladu s Nařízením poskytuje kupujícímu, jehož údaje zpracovává, následující informace:
  • totožnost a kontaktní údaje prodávajícího a v příslušných případech zástupce prodávajícího,
  • kontaktní údaje případné odpovědné osoby
  • účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracovávání
  • pokud se zpracování zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f), oprávněné zájmy, které sleduje prodávající nebo třetí strana
  • okruh příjemců, nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují
  • v relevantním případě informaci o tom, že prodávající zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci
  • dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení
  • informace o existenci práva požadovat od prodávajícího přístup k jeho osobním údajům a práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracovávací nebo práva namítat proti zpracovávání jakož i práva na přenositelnost údajů
  • právo podat stížnost orgánu dozoru
  • informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonnou nebo smluvní požadavkem nebo požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy, zda je kupující povinen poskytnout osobní údaje, jakož i možné následky neposkytnutí těchto údajů
  • existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování
 12. Kupující má právo získat od prodávajícího kopii osobních údajů, které se zpracovávají a k ní má právo získat i všechny výše uvedené informace. Za jakékoli další kopie o které kupující požádá může prodávající účtovat poplatek odpovídající správním nákladům na vyhotovení kopie.
  • Pokud kupující uplatní své právo podle bodu 11 písemně nebo elektronicky a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo podle bodu 9.11, považuje se žádost za podanou podle tohoto nařízení.
  • Kupující má právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud kupující namítne takové zpracování, prodávající ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ode dne doručení takové námitky prodávajícímu a osobní údaje dotyčného kupujícího se na takové účely již nesmějí a nebudou zpracovávat.
  • Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat o tom stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.
  • Prodávající přijme vhodná opatření s cílem poskytnout kupujícímu všechny informace uvedené v bodě 11 ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Prodávající poskytne informace elektronicky nebo v souladu s Nařízením jinými prostředky, na kterých se s kupujícím dohodne.
  • Informace o opatřeních, která byla přijata na základě žádosti kupujícího, poskytne prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od doručení žádosti.
  • Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že z titulu plnění uzavřené smlouvy se při zpracovávání osobních údajů kupujícího předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhem příjemců: PPL CZ s.r.o., . K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany
Pohodlí, 570 01 Litomyšl
tel. +420 461 631 319
IČO 26009617
DIČ CZ26009617
 

Log in or vytvořit účet

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.